Polityka prywatności serwisu www.labaguette.pl

 

Poniższe informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych, wyjaśnią jakie dane wyłapuje strona labaguette.pl kiedy go odwiedzasz, do czego ich potrzebujemy, jak je wykorzystujemy oraz jak je chronimy. Czytając, przeglądając czy używając Strony www.labaguette.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, prosimy nie odwiedzać Serwisu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest La Baguette Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669274, o kapitale zakładowym 10 000 zł, NIP 6793142530, REGON 366472830

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem funkcjonowania niektórych elementów strony internetowej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu ze strony właściciela strony.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości naszych usług.

Polityka prywatności

Na potrzeby polityki prywatności poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Administrator danych – administratorem danych jest  przez La Baguette Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669274, o kapitale zakładowym 10 000 zł, NIP 6793142530, REGON 366472830 Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.
Serwis – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: http://btevents.pl
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.
 2. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 6. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. w celu przetwarzania formularza kontaktowego na potrzeby kontaktu,
  2. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
 7. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników zbieranych przez stronę internetową.

Użytkownicy mają prawo do:

 • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w §1 ust. 1. niniejszej Polityki prywatności i Cookies.
Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

 1. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 2. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
   konfiguracji serwisu, czyli:

    

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
   5. zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
   6. zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   7. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:
   8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
   9. weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   10. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
   11. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
   12. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
   13. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
   14. rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   15. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
   16. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   17. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem
   18. Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   19. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
  3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    1. www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
    2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    2. Matomo (dawniej Piwik) [administrator cookies: Matomo, Inc. z siedzibą w USA]
    3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
    4. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    5. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisówspołecznościowych:
    1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
    4. Ireland z siedzibą w Irlandii]
    5. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje są zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  La Baguette Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669274, o kapitale zakładowym 10 000 zł, NIP 6793142530, REGON 366472830
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane przez La Baguette z w celu realizacji zamówienia sklepu internetowego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału podopiecznego w zajęciach, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami zajęć.
5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.